Полезная информация
Карысная інфармацыя
有用信息
Useful information
Nützliche Information

Разъяснение Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по ставке подоходного налога с работников СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" и резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в 2021-2022 годах

Об особенностях таможенного законодательства при работе с предприятиями с наивысшим уровнем доверия КНР (УЭО)

О начислении амортизации в 2021 году

О ставках государственной пошлины

O временной приостановке пересечения Государственной границы Республики Беларусь на въезд и выезд. Об изменении порядка и условий въезда на территорию Республики Беларусь.

Памятка работодателю по профилактике коронавирусной инфекции (инфекции COVID-19)

Информация о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства

О продлении на шесть месяцев срока действия некоторых справок, документов и решений

 

 

Растлумачэнне Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па стаўке падаходнага падатка з працоўнікаў СЗАТ «Кампанія па развіцці індустрыяльнага парка» і рэзідэнтаў Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень» у 2021-2022 гадах

Аб асаблівацях мытнага заканадаўства пад час працы з прадпрыемствамі з найвышэйшым ўзроўнем давера КНР (УЭА)

Аб налічэнні амартызацыі ў 2021 годзе

Аб стаўках дзяржаўнай пошліны

O часовым прыпыненні перасячэння Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь на ўезд і выезд. Аб змяненні парадку і ўмоў ўезду на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь.

Памятка працадаўцу па прафілактыцы каранавіруснай інфекцыі (інфекцыі COVID-19)

Інфармацыя аб рэгістрацыі замежных грамадзян і асоб без грамадзянства

Аб падаўжэнні на шэсць месяцаў тэрміну дзеяння некаторых даведак, дакументаў і рашэнняў

 

 

白俄罗斯共和国税务部的关于中白工业园区开发股份有限公司或者 “巨石”中白工业园区居民企业的员工在2021-2022年所得税税率的说明

关于与最高信任度的中国企业(经认证的经营者)合作的海关法律特点

关于在2021年折旧

关于国税税率

关于暂时停止穿越(出入境)白俄罗斯共和国国境。关于改变入境白俄罗斯共和国的过程和条件。

为招聘单位预防冠状病毒感染指南(2019年冠状病毒病)

关于在白俄罗斯共和国外国公民或者无国籍人士临时居住注册的信息 

关于有的证书、文件和决定的有效期间延长六个月

 

 

Explanation of the Ministry of Taxes and Duties of the Republic of Belarus on the rate of income tax for workers of China-Belarus JSCC "Industrial Park Development Company" and residents of the China-Belarus industrial park "Great Stone" in 2021-2022

On the specificities of customs legislation when working with enterprises of the PRC with the highest level of credibility (AEO)

On amortization in 2021

On state duty rates

On the temporary restriction on crossing the State Border of the Republic of Belarus for entry and exit. On change in the procedure and conditions for entering the territory of the Republic of Belarus.

Guidance for employers on coronavirus infection prevention (COVID-19)

Information about the registration of a foreign citizens and stateless persons

On a six-month extension of the validity period of some certificates, documents and decisions

 

Aufklärung des Ministerium für Steuern und Abgaben der Republik Belarus über Steuersatz gegenüber Mitarbeitern der Chinesisch-Belarussische gemeinsame geschlossene Aktiengesellschaft «Gesellschaft für Entwicklung des Industrieparks» und ansässigen Unternehmen des Chinesisch-Belarussischen Industrieparks «Großer Stein» in den Jahren 2021-2022

Über die Zollgesetzgebung bei der Arbeit mit den Unternehmen mit dem Höchststand des Vertrauens der Volksrepublik China (der zugelassene Wirtschaftsbeteiligter der Republik Belarus)

Über der Bewertung der Abschreibung im Jahr 2021

Über die Zahlung des Staatsgebührs

Über zeitweilige Aussetzung des Grenzübergangs der Republik Belarus für Ein- und Ausreise. Über die Veränderungen der Reihenfolge und Bedingungen der Einreise auf das Territorium der Republik Belarus

Änderungen des Gesetzes über die Rechtslage ausländischer Staatsbürger und Staatenloser

Information über die Registrierung der ausländischen Bürger und Staatenlosen

Über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der einige Bescheinigungen, Dokumente und Entscheidungen um sechs Monate