Полезная информация
Карысная інфармацыя
有用信息
Useful information
Nützliche Information

Информирование об УО "Республиканский институт профессионального образования"

Адміністрацыя Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парку «Вялікі камень» інфармуе аб працы «адной станцыі».

关于教育机构“共和国职业教育学院”的信息

Information about the educational institution “Republican Institute of Professional Education”

Über der Bildungseinrichtung «Republikanisches Institut für berufliche Bildung»

Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» информирует о работе «одной станции».

 1. Обслуживание компаний в «одной станции» осуществляется работниками администрации парка и представителями государственных органов и государственных организаций.

В «одну станцию» можно обратиться за административными, разрешительными и иными процедурами и услугами без выезда за пределы парка и бесплатно:

получить информацию и консультации по осуществлению процедур в индустриальном парке, в том числе государственных органов и организаций;

разрешить любые иные вопросы деятельности в индустриальном парке, получить помощь в подготовке документов и оформлении обращений в государственные органы и организации и др.

 1. Работники «одной станции» могут оказать содействие в организации подготовки рабочих соответствующих специальностей.

Данная возможность доступна в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между администрацией парка и учреждением образования «Республиканский институт профессионального образования» (далее – УО РИПО).

В рамках «одной станции» может быть организована консультация с представителями УО РИПО по вопросам  подготовки, переподготовки кадров среднего специального, профессионально-технического образования и помощь в формировании заказа на такую подготовку.

При этом, при планировании своей деятельности в индустриальном парке необходимо учитывать, что подготовка новых кадров занимает определенное время. Это связано с необходимостью открытия УО РИПО новых специальностей (квалификаций), разработкой обучающих программ, организацией соответствующего учебного процесса.

 1. С 1 апреля 2020 года через электронный ресурс onestation.by или единый портал электронных услуг (portal.gov.by) можно обратиться в электронном формате (при наличии электронной цифровой подписи) за рядом административных процедур и услуг, осуществляемых в области таможенного регулирования. В настоящий момент доступно 19 административных процедур и 1 электронная услуга.
 2. Кроме того, администрация парка напоминает, что сотрудники «одной станции» в будние дни с 9:00 до 17:30 готовы провести индивидуальное ознакомление с работой «одной станции», электронной системой onestation.by, порядком обращения в центр комплексного обслуживания, оказать любую организационную и методологическую помощь.

В «Одну станцию» можно обратиться:

 • через личный кабинет – https://onestation.by/;
 • по телефону – +375(17) 517-28-82;
 • по электронной почте – levkovich@greatstonepark.by, mordosevich@greatstonepark.by, poltoratskaya@greatstonepark.by, kj@greatstonepark.by;
 • лично – Пекинский пр-т, 18 (административное здание), 2-й этаж, каб. 205, 206.

 

 

Адміністрацыя Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень» інфармуе пра працу «адной станцыі»

 1. Абслугоўванне кампаній у «адной станцыі» ажыццяўляецца работнікамі адміністрацыі парку і прадстаўнікамі дзяржаўных органаў і дзяржаўных арганізацый.

У «адну станцыю» можна звярнуцца за адміністрацыйнымі, дазвольнымі і іншымі працэдурамі і паслугамі без выезду за межы парку і бясплатна:

атрымаць інфармацыю і кансультацыі па ажыццяўленні працэдур у індустрыяльным парку, у тым ліку дзяржаўных органаў і арганізацый;

вырашыць любыя іншыя пытанні дзейнасці ў індустрыяльным парку, атрымаць дапамогу ў падрыхтоўцы дакументаў і афармленні зваротаў у дзяржаўныя органы і арганізацыі і інш.

 1. Работнікі «адной станцыі» могуць аказаць садзейнічанне ў арганізацыі падрыхтоўкі рабочых адпаведных спецыяльнасцяў.

Дадзеная магчымасць даступная ў рамках заключанага пагаднення аб супрацоўніцтве паміж адміністрацыяй парку і установай адукацыі «Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі» (далей - УА РІПА).

У рамках «адной станцыі» можа быць арганізавана кансультацыя з прадстаўнікамі УА РІПА па пытаннях падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі кадраў сярэдняй спецыяльнай, прафесійна-тэхнічнай адукацыі і дапамогу ў фарміраванні замовы на такую ​​падрыхтоўку.

Пры гэтым, пры планаванні сваёй дзейнасці ў індустрыяльным парку неабходна ўлічваць, што падрыхтоўка новых кадраў займае пэўны час. Гэта звязана з неабходнасцю адкрыцця УА РІПА новых спецыяльнасцяў (кваліфікацый), распрацоўкай навучальных праграм, арганізацыяй адпаведнага навучальнага працэсу.

 1. З 1 красавіка 2020 гады праз электронны рэсурс onestation.by або адзіны партал электронных паслуг (portal.gov.by) можна звярнуцца ў электронным фармаце (пры наяўнасці электроннага лічбавага подпісу) за шэрагам адміністрацыйных працэдур і паслуг, якія ажыццяўляюцца ў галіне мытнага рэгулявання. У сапраўдны момант даступна 19 адміністрацыйных працэдур і 1 электронная паслуга.
 2. Акрамя таго, адміністрацыя парку нагадвае, што супрацоўнікі «адной станцыі» у буднія дні з 9:00 да 17:30 гатовыя правесці індывідуальнае азнаямленне з працай «адной станцыі», электроннай сістэмай onestation.by, парадкам звароту ў цэнтр комплекснага абслугоўвання, аказаць любую арганізацыйную і метадалагічную дапамогу.

У «Адну станцыю» можна звярнуцца:

праз асабісты кабінет - https://onestation.by/;

па тэлефоне - +375 (17) 517-28-82;

па электроннай пошце - levkovich@greatstonepark.by, mordosevich@greatstonepark.by, poltoratskaya@greatstonepark.by, kj@greatstonepark.by;

асабіста - Пекінскі пр-т, 18 (адміністрацыйны будынак), 2-гі паверх, каб. 205, 206.

 

 

“巨石”中白工业园管委会通知“一站式”综合服务中心的工作和其能力

 1. 园区管委会的员工以及国家机构和国家组织的代表负责在“一站式”中心对公司提供服务。

“一站式”中心在同一个地方对企业提供行政、许可及其他手续或服务。

在“一站式”中心企业可以免费得:

获得跟在工业园区办理手续有关的信息或咨询,包括国家机关和组织的;

解决跟工业园区内进行的活动有关的任何问题;

在准备文件并向国家机构和组织提出申请的方面获得帮助。

 1. “一站式”中心员工可以予以组织相关专业工人培训的协助。

在园区管委会与教育机构“共和国职业教育学院”之间的合作协议框架内可获得此机会。

在“一个站”中心的框架内,可以组织与教育机构“共和国职业教育学院”的代表关于中等专业教育、职业技术教育的人才的培训和再培训的问题的磋商以及协助组织此类培训。

同时,在安排您在工业园区的活动时,有必要考虑到新人员培训需要一定时期。这是由于教育机构“共和国职业教育学院”需要开设新的专业(技能),制定培训计划,组织相关的教学过程。

 1. 自2020年4月1日起,您可以通过onestation.by电子系统或电子服务的单一门户网站(portal.gov.by)以电子格式(如果有电子数字签名)提出关税调控领域的一系列行政手续和服务的申请。 目前,有19种行政手续和1种电子服务(附有清单)。
 2. 此外,园区管委会提醒:“一站”中心员工平日从上午9点到下午5点半之间尽力介绍“一站”服务中心的工作、onestation.by电子系统、“一站”服务中心申请方式并提供任何组织及训练方面的帮助。

“一站式”服务中心申请方式:

 • 网站用户中心 - https://onestation.by/;
 • 电话 - +375(17) 517-28-82; 电子邮箱 - levkovich@greatstonepark.by, mordosevich@greatstonepark.by, poltoratskaya@greatstonepark.by, kj@greatstonepark.by;
 • 亲自 – 北京大街,18办公大楼, 二层,办公室205, 206号。

 

 

Administration of the China-Belarus industrial park "Great Stone" informs about the work of the One station

 1. Services that are provided to companies in the One station are carried out by employees of the park administration and representatives of the state bodies and state organizations.

Companies can apply to the One station for administrative, permitting and other procedures that are provided directly in the Great Stone Industrial Park.

You can receive the following services free of charge:

 • get information and consultations on the implementation of procedures in the industrial park, including those of state bodies and organizations;
 • resolve any other issues related to company activities in the industrial park;
 • receive help in preparing documents and processing appeals to state bodies and organizations, etc.
 1. Employees of the One station can assist in organizing the training of the workers of relevant specialties.

This opportunity is available in the framework of the agreement on cooperation between the park administration and the educational institution “Republican Institute of Professional Education” (hereinafter - EI RIPE).

Within the framework of the One station, a consultation with representatives of the EI RIPE on the issues of training and retraining of secondary specialized and vocational education personnel and assistance in forming an order for such training can be organized.

However, when planning your activities in the industrial park, it is necessary to take into account that the training of new personnel takes a certain time due to the need for EI RIPE to open new specialties (qualifications), the development of training programs, and the organization of the corresponding educational process.

 1. From April 1, 2020, you can apply for a number of administrative procedures and services in the field of customs regulation in electronic format (if you have an electronic digital signature) through the electronic resource onestation.by or the unified portal of e-services (portal.gov.by). Currently, 19 administrative procedures and 1 electronic service are available.
 2. In addition, park administration reminds that the employees of the One station are ready to conduct an individual introduction into the work of the One station, operating of the onestation.by electronic system, procedure for contacting the comprehensive services center and provide any organizational and methodological assistance every working day from 9:00 to 17:30.

You can apply to "One station:

 • through the online account – https://onestation.by/;
 • on the phone – +375(17) 517-28-82;
 • by e-mail – levkovich@greatstonepark.by, mordosevich@greatstonepark.by, poltoratskaya@greatstonepark.by, kj@greatstonepark.by;
 • personally - 18 Beijing avenue (office building), 2nd floor, off. 205, 206.

 

 

 

Administration des Parks informiert sich über die Arbeit von "Eine Station"

 1.  Die Bedienung der Gesellschaften in “Eine Station” verwirklicht sich von den Mitarbeitern der Administration des Parks und den Vertretern der staatlichen Organe und der staatlichen Organisationen.

In “Eine Station” kann man für administrative, Genehmigungs- und andere Verfahren und Dienstleistungen ohne Verlassen des Parks beantragen und kostenlos:

 • sich Informationen und Beratung über die Umsetzung der Verfahren im Industriepark holen, einschließlich der staatlichen Behörden und Organisationen;
 • andere Fragen der Tätigkeit im Industriepark erlauben, Hilfe bei der Vorbereitung von Dokumenten und der Erledigung von Anträgen an Regierungsbehörden und Organisationen erhalten.
 1. Mitarbeiter von “One Station” können bei der Organisation der Ausbildung von Arbeitnehmern der entsprechenden Fachrichtungen helfen.

Diese Möglichkeit ist im Rahmen des geschlossenen Zusammenarbeitsabkommens zwischen der Administration des Parks und der Bildungseinrichtung «Republikanisches Institut für berufliche Bildung» verfügbar.

In “Eine Station”der kann eine Beratung mit Vertretern der Bildungseinrichtung «Republikanisches Institut für berufliche Bildung» in Fragen der Ausbildung, berufliche Umschulung der Fachausbildung, Facharbeiterausbildung und Hilfe bei der Bildung eines Auftrags für eine solche Ausbildung organisiert werden.

Dabei ist bei der Planung der Aktivitäten im Industriepark zu berücksichtigen, dass die Ausbildung neuer Mitarbeiter eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Dies ist aufgrund der Notwendigkeit, die Bildungseinrichtung «Republikanisches Institut für berufliche Bildung» neue Spezialitäten (Qualifikationen), die Entwicklung von Trainingsprogrammen, die Organisation des entsprechenden Bildungsprozesses zu öffnen.

 

 1. Ab 1. April 2020 durch elektronische Ressource onestation.by oder ein einziges Portal für elektronische Dienstleistungen (portal.gov.by) kann man in elektronischer Form (in Anwesenheit einer elektronischen digitalen Signatur) für eine Reihe von Verwaltungsverfahren und Dienstleistungen im Bereich der Zollregulierung durchgeführt. Derzeit stehen 19 Verwaltungsverfahren und 1 elektronische Dienstleistung zur Verfügung.

 

 1. Außerdem erinnert die Administration des Parks daran, dass Mitarbeiter einer Station an Wochentagen von 9: 00 bis 17: 30 bereit sind, eine individuelle Bekanntschaft mit der Arbeit von “Eine Station”, dem elektronischen System onestation.by, die Ordnung der Anrede zum Komplexdienstleistungszentrum, jede organisatorische und methodische Hilfe zu leisten.

 

Im «Eine Station» kann man ersuchen:

 • durch das persönlichen Raum  – https://onestation.by/;
 • unter Tel. – +375(17) 517-28-82;
 • per email - levkovich@greatstonepark.by, mordosevich@greatstonepark.by, poltoratskaya@greatstonepark.by, kj@greatstonepark.by;
 • persönlich – Pekinskij Prospekt, 18 (Bürogebäude), 2. Stock, Raum 205, 206.