Полезная информация
Карысная інфармацыя
有用信息
Useful information
Nützliche Information

Информация о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства

Інфармацыя аб рэгістрацыі замежных грамадзян і асоб без грамадзянства

关于在白俄罗斯共和国外国公民或者无国籍人士临时居住注册的信息

Information about the registration of a foreign citizens and stateless persons

Information über die Registrierung der ausländischen Bürger und Staatenlosen

Администрация парка напоминает!

Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства временно пребывающих в Республике Беларусь, в т.ч. в рамках безвизового режима сроком до 180 суток, может осуществляться
в электронном формате
на едином портале электронных услуг (portal.gov.by). Процедура бесплатная.

Регистрация в электронном формате доступна иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые въехали в Республику Беларусь через международные пункты пропуска.

В рамках безвизового режима сроком до 180 суток зарегистрироваться в электронном формате можно один раз при первой регистрации
в календарном году. После регистрации в электронном формате необходимо сделать распечатку данной информации для представления её в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси для продления срока регистрации (в случае выезда в рамках этого срока из Республики Беларусь и последующего въезда).

Кроме того, сохраняется возможность личного обращения иностранцев в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел для осуществления регистрации в ранее установленном порядке.

Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь через Государственную границу с Российской Федерацией, для регистрации должны обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси.

Для продления срока регистрации иностранец должен лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси.

Если гражданин во время пребывания на территории Республики Беларусь остановится в гостинице, санатории, агроусадьбе, то регистрация осуществляется их сотрудниками.

Адміністрацыя парку нагадвае!


Рэгістрацыя замежнага грамадзяніна або асобы без грамадзянства якія часова знаходзяцца ў Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку у рамках бязвізавага рэжыму тэрмінам да 180 сутак, можа ажыццяўляцца ў электронным фармаце на адзіным партале электронных паслуг (portal.gov.by). Працэдура бясплатная.

Рэгістрацыя ў электронным фармаце даступная замежным грамадзянам або асобам без грамадзянства, якія заехалі ў Рэспубліку Беларусь праз міжнародныя пункты пропуску.

У рамках бязвізавага рэжыму тэрмінам да 180 сутак зарэгістравацца ў электронным фармаце можна адзін раз пры першай рэгістрацыі
у каляндарным годзе. Пасля рэгістрацыі ў электронным фармаце неабходна зрабіць раздрукоўку дадзенай інфармацыі для прадстаўлення яе ў падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў па месцы свайго знаходжання ў Беларусі для падаўжэння тэрміну рэгістрацыі (у выпадку выезду ў рамках гэтага тэрміну з Рэспублікі Беларусь і наступнага ўезду).

Акрамя таго, захоўваецца магчымасць асабістага звароту замежнікаў у падраздзялення па грамадзянстве і міграцыі органаў унутраных спраў для ажыццяўлення рэгістрацыі ў раней ўстаноўленым парадку.

Замежнікі, якiя прыбылi ў Рэспублiку Беларусь праз Дзяржаўную мяжу з Расійскай Федэрацыяй, для рэгістрацыі павінны звяртацца асабіста ў падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў па месцы свайго знаходжання ў Беларусі.

Для падаўжэння тэрміну рэгістрацыі іншаземец павінен асабіста звярнуцца ў падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў па месцы свайго знаходжання ў Беларусі.

Калі грамадзянін падчас знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь спыніцца ў гасцініцы, санаторыі, аграсядзібе, то рэгістрацыя ажыццяўляецца іх супрацоўнікамі.

У электроннай сістэме заявак «адна станцыя» (onestation.by) таксама створана працэдура, якая будзе пераадрасоўваць на portal.gov.by. Супрацоўнікі «адной станцыі» гатовыя аказаць дапамогу ў электроннай рэгістрацыі.

园区管委会提醒!

在白俄罗斯共和国,对外国公民或者无国籍人士临时居住注册,包括在180天免签证制度内的可以通过portal.gov.by统一的电子服务门户网站上以电子格式办理。该手续是无偿的.

通过国际检查站进入白俄罗斯共和国的外国公民或无国籍人士可以进行电子格式的注册。

在180天免签证制度框架内您,在日历年度只首次注册时可以进行电子格式的注册进行电子格式的注册后您需要打印该信息,然后将其为续展注册向在白俄罗斯居住地的内务机构的户籍和移民科提供它(在此期间内从白俄罗斯共和国出境并随后入境白俄罗斯共和国的情况下)。

此外,外国人仍然可以按照预定程序亲自向内务机构的户籍和移民部门提出注册申请。

通过与俄罗斯联邦国家边界到达白俄罗斯共和国的外国人必须亲自在其在白俄罗斯居住地向内务机构的户籍和移民科提出登记申请。

为了延长登记期限,外国人必须亲自在其在白俄罗斯居住地向内务机构的户籍和移民科提出登记申请。

如果公民在白俄罗斯共和国境内居住期间住在酒店,疗养院,农庄,则其员工必须进行注册。

在“一站式”电子系统上(onestation.by)已经创建一个手续,该手续重定向到portal.gov.by。 “一站式”中心的员工准备协助进行电子注册。

 

 

Park administration reminds!

Registration of a foreign citizen or stateless person temporarily staying in the Republic of Belarus (incl. within a visa-free regime for up to 180 days) can be carried out in electronic format through the unified portal of e-services (portal.gov.by). The procedure is free of charge.

Registration in electronic format is available to foreign citizens or stateless persons who entered the Republic of Belarus through international checkpoints.

Within the framework of the visa-free regime for a period of up to 180 days, registration in electronic format is possible once upon the first registration in a calendar year. After registration in electronic format, you need to make a printout of this information to submit it to the Citizenship and Migration department of Internal Affairs Authority at the place of your residence in Belarus to extend the registration period (in case of departure from the Republic of Belarus and subsequent re-entry within this period).

In addition, it remains possible for foreigners to apply personally to the Citizenship and Migration subdivision of Internal Affairs Authority for registration in the previously established order.

Foreigners arriving in the Republic of Belarus through the state border with the Russian Federation must apply for registration personally to the Citizenship and Migration subdivision of Internal Affairs Authority at the place of their residence in Belarus.

To extend the registration period, a foreigner must apply personally to the Citizenship and Migration subdivision of Internal Affairs Authority at the place of their residence in Belarus.

If a citizen stays at a hotel, spa resort, farmstay during their stay on the territory of the Republic of Belarus, the registration is carried out by the employees of the listed establishments.

The procedure that redirects to portal.gov.by has also been created in the electronic application system “one station” (onestation.by). Employees of the “One station” are ready to assist in electronic registration.

Administration des Industrieparks «Großer Stein» erinnert!

Die Registrierung eines ausländischen Bürgers und Staatenloses, das vorübergehende in der Republik Belarus einreist, darunter im Rahmen der Visafreiheit mit dem Frist bis zum 180 Tagen, kann  sich im elektronischen Form über das Web-Portal des einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen und Einzelunternehmer  verwirklichen (portal.gov.by). Das Verfahren ist kostenlos.

Die Registrierung im elektronischen Form ist erreichbar zur ausländischen Bürger und Staatenlosen, die in der Republik Belarus durch internationalen Übergangsstellen.

Die Registrierung im elektronischen Form kann nur einmal bei der ersten Anmeldung im Kalenderjahr im Rahmen der Visafreiheit mit dem Frist bis zum 180 Tagen. Nach der Registrierung im elektronischen Form brauchen Sie die Drucken diese Information zu der Einteilung für Staatsbürgerschaft und Migration des Innenministeriums an seinem Wohnsitz in der Republik Belarus zur Verlängerung der Anmeldefrist (im Falle von Ausreise aus der Republik Belarus und nachfolgenden Einreise in  der Republik Belarus innerhalb dieser Frist) zu machen.

Außerdem bleibt die Möglichkeit der persönliche Anmeldung der Ausländern zur der Einteilung für Staatsbürgerschaft und Migration des Innenministeriums für die Registrierung in dem frühen vorgeschriebenen Form.

Ausländern, die in der Republik Belarus durch Staatsgrenz mit der Russische Föderation angekommen haben,  müssen sich persönlich zu der Einteilung für Staatsbürgerschaft und Migration des Innenministeriums an seinem Wohnsitz in der Republik Belarus wenden.

Zur Verlängerung der Anmeldefrist muss einer Ausländer  sich persönlich zu der Einteilung für Staatsbürgerschaft und Migration des Innenministeriums an seinem Wohnsitz in der Republik Belarus wenden.

Wenn einer Bürger während Aufenthalts in der Republik Belarus im Hotel, Sanatorium, Bauernhof bleiben, werde sich die Registrierung beim Personal verwirklichen werden.