Полезная информация
Карысная інфармацыя
有用信息
Useful information
Nützliche Information

Информация о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства

Інфармацыя аб рэгістрацыі замежных грамадзян і асоб без грамадзянства

关于在白俄罗斯共和国外国公民或者无国籍人士临时居住注册的信息

Information about the registration of a foreign citizens and stateless persons

Администрация парка напоминает!

Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства временно пребывающих в Республике Беларусь, в т.ч. в рамках безвизового режима сроком до 180 суток, может осуществляться в электронном формате на едином портале электронных услуг (portal.gov.by).

Регистрация в электронном формате доступна иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые въехали в Республику Беларусь через международные пункты пропуска.

Для осуществления данной процедуры необходимо создать личный кабинет на portal.gov.by и заполнить необходимую форму заявления. Процедура бесплатная.

Представитель пребывающего гражданина также может зарегистрировать его через личный кабинет на portal.gov.by.

Кроме того, сохраняется возможность личного обращения иностранцев в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел для осуществления регистрации в ранее установленном порядке.

Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь через Государственную границу с Российской Федерацией, для регистрации должны обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси.

Для продления срока регистрации иностранец должен лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси.

Если гражданин во время пребывания на территории Республики Беларусь остановится в гостинице, санатории, агроусадьбе, то регистрация осуществляется их сотрудниками.

В электронной системе заявок «одна станция» (onestation.by) также создана процедура, которая будет переадресовывать на portal.gov.by. Сотрудники «одной станции» готовы оказать помощь в электронной регистрации.

Адміністрацыя парку нагадвае!


Рэгістрацыя замежнага грамадзяніна або асобы без грамадзянства якія часова знаходзяцца ў Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку у рамках бязвізавага рэжыму тэрмінам да 180 сутак, можа ажыццяўляцца ў электронным фармаце на адзіным партале электронных паслуг (portal.gov.by).

Рэгістрацыя ў электронным фармаце даступная замежным грамадзянам або асобам без грамадзянства, якія заехалі ў Рэспубліку Беларусь праз міжнародныя пункты пропуску.
Для ажыццяўлення дадзенай працэдуры неабходна стварыць асабісты кабінет на portal.gov.by і запоўніць неабходную форму заявы. Працэдура бясплатная.

Прадстаўнік грамадзяніна таксама можа зарэгістраваць яго праз асабісты кабінет на portal.gov.by.

Акрамя таго, захоўваецца магчымасць асабістага звароту замежнікаў у падраздзялення па грамадзянстве і міграцыі органаў унутраных спраў для ажыццяўлення рэгістрацыі ў раней ўстаноўленым парадку.

Замежнікі, якiя прыбылi ў Рэспублiку Беларусь праз Дзяржаўную мяжу з Расійскай Федэрацыяй, для рэгістрацыі павінны звяртацца асабіста ў падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў па месцы свайго знаходжання ў Беларусі.

Для падаўжэння тэрміну рэгістрацыі іншаземец павінен асабіста звярнуцца ў падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў па месцы свайго знаходжання ў Беларусі.

Калі грамадзянін падчас знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь спыніцца ў гасцініцы, санаторыі, аграсядзібе, то рэгістрацыя ажыццяўляецца іх супрацоўнікамі.

У электроннай сістэме заявак «адна станцыя» (onestation.by) таксама створана працэдура, якая будзе пераадрасоўваць на portal.gov.by. Супрацоўнікі «адной станцыі» гатовыя аказаць дапамогу ў электроннай рэгістрацыі.

园区管委会提醒!

在白俄罗斯共和国,对外国公民或者无国籍人士临时居住注册,包括在180天免签证制度内的可以通过portal.gov.by统一的电子服务门户网站上以电子格式办理。

通过国际检查站进入白俄罗斯共和国的外国公民或无国籍人士可以进行电子格式的注册。

以便办理该手续,应该在portal.gov.by上注册个人用户账号并填写必需的申请表。该手续是免费的。

临时居住的公民的代表也可以通过portal.gov.by门户网站的个人用户账号注册他。

此外,外国人仍然可以按照预定程序亲自向内务机构的户籍和移民部门提出注册申请。

通过与俄罗斯联邦国家边界到达白俄罗斯共和国的外国人必须亲自在其在白俄罗斯居住地向内务机构的户籍和移民科提出登记申请。

为了延长登记期限,外国人必须亲自在其在白俄罗斯居住地向内务机构的户籍和移民科提出登记申请。

如果公民在白俄罗斯共和国境内居住期间住在酒店,疗养院,农庄,则其员工必须进行注册。

在“一站式”电子系统上(onestation.by)已经创建一个手续,该手续重定向到portal.gov.by。 “一站式”中心的员工准备协助进行电子注册。

 

Park administration reminds!

Registration of a foreign citizen or stateless person temporarily staying in the Republic of Belarus (incl. within a visa-free regime for up to 180 days) can be carried out in electronic format through the unified portal of e-services (portal.gov.by).

Registration in electronic format is available to foreign citizens or stateless persons who entered the Republic of Belarus through international checkpoints.

To implement this procedure, you need to create a personal account on portal.gov.by and fill out the necessary application form. The procedure is free of charge.

The representative of the staying citizen can also register them through the personal account on portal.gov.by.

In addition, it remains possible for foreigners to apply personally to the Citizenship and Migration subdivision of Internal Affairs Authority for registration in the previously established order.

Foreigners arriving in the Republic of Belarus through the state border with the Russian Federation must apply for registration personally to the Citizenship and Migration subdivision of Internal Affairs Authority at the place of their residence in Belarus.

To extend the registration period, a foreigner must apply personally to the Citizenship and Migration subdivision of Internal Affairs Authority at the place of their residence in Belarus.

If a citizen stays at a hotel, spa resort, farmstay during their stay on the territory of the Republic of Belarus, the registration is carried out by the employees of the listed establishments.

The procedure that redirects to portal.gov.by has also been created in the electronic application system “one station” (onestation.by). Employees of the “One station” are ready to assist in electronic registration.