Административные и иные процедуры
Адміністрацыйныя працэдуры
行政和其他手续
Administrative and other procedures
Administrative und andere Verfahren

Разрешительные процедуры - совокупность процедур, реализуемых компетентными органами в соответствии с законодательством, связанных с выдачей и переоформлением разрешений и их дубликатов, прекращением, приостановлением и возобновлением либо продлением срока действия, лишением (аннулированием) разрешений, отказом в выдаче разрешений, а также рассмотрением жалоб по таким вопросам.

Иные процедуры (услуги) - это процедуры (услуги), не связанные с разрешительными и носящие организационно-технический характер, в том числе информирование, консультирование, представительство в государственных органах и иных организациях, услуги по предоставлению в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, расчетам, совершаемые (оказываемые) администрацией парка, государственными органами, иными организациями.

Дазвольныя працэдуры - сукупнасць працэдур, што рэалізуюцца кампетэнтнымі органамі ў адпаведнасці з заканадаўствам, датычных з выдачай і пераафармленнем развязкаў і іх дублікатаў, спыненнем, прыпыненнем і аднаўленнем або падаўжэннем тэрміну дзеяння, пазбаўленнем (ануляваннем) дазволаў, адмовай у выдачы дазволаў, а таксама разглядам скаргаў па такіх пытаннях.

Іншыя працэдуры (паслугі) - гэта працэдуры (паслугі), не злучаныя з дазваленчымі і якія носяць арганізацыйна-тэхнічны характар, у тым ліку інфармаванне, кансультаванне, прадстаўніцтва ў дзяржаўных органах і іншых арганізацыях, паслугі па падаванню ў арэнду капітальных будынкаў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў, разлікам, здзяйсняныя (робленыя) адміністрацыяй паранне, дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі.

Genehmigungsverfahren - eine Reihe von Verfahren, die von den zuständigen Behörden in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Erteilung und Neuausfertigung der Genehmigungen und deren Duplikaten, Erlöschen, Aussetzung, und Erneuerung oder Verlängerung der Gültigkeitsdauer, Entzug (die Aufhebung) der Genehmigungen, die Verweigerung der Erteilung der Genehmigungen sowie die Prüfung von Beschwerden in solchen Fragen durchgeführt.

Andere Verfahren (Dienstleistungen) sind Verfahren (Dienstleistungen), die nicht im Zusammenhang mit Genehmigungen und die technisch-organisatorischer Arten sind, einschließlich Information, Beratung, Vertretung in staatlichen Behörden und anderen Organisationen, Dienstleistungen in Vermietung der Kapitalstrukturen (Gebäude, Bauten), isolierte Räume, Berechnungen, die von der Park-Administration, staatlichen Behörden und anderen Organisationen durchgeführt (bereitgestellt) wurden.