Административные и иные процедуры
Адміністрацыйныя і іншыя працэдуры
行政和其他手续
Administrative and other procedures
Administrative und andere Verfahren

Административные, разрешительные и иные процедуры (услуги) по обращениям субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории индустриального парка “Великий камень”, осуществляются администрацией парка либо государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится осуществление административных и иных процедур. Через “одну станцию”  компании могут обращаться к государственным органам, иным организациям, за административными, разрешительными либо иными процедурами и услугами.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования:

Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200:

Адміністрацыйныя,  дазвольныя ці іншыя працэдуры (паслугі) па звароту суб’ектаў гаспадарання, зарэгістраваных на тэрыторыі індустрыяльнага парка «Вялікі камень», ажыцяўляюцца адміністрацыей парка ці дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца ажыццяўленне адміністрацыйных ці іншых паслуг. Праз “адну станцыю” кампаніі могуць звяртацца да дзяржаўных органаў, іншых арганізацый за адміністацыйнымі, дазвольнымі ці іншымі працэдурамі і паслугамі.

Адзіны пералік адміністhацыйных працэдур, ажыццяўляемых дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, зацвержан Урадай (пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага 2012 г. № 156):

Пералік адміністрацыйных працэдур, ажыцяўляемых дзяржаўнымі ворганамі і іншымі арганізаціямі па заяве грамадзянінаў, зацвержан  Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200:

在“巨石”中白工业园区内登记的经营主体信访的行政、许可和其他事项(服务)由园区管委会或国家机关和其他组织办理(提供),如果办理行政和其他事项属于上述机关和组织的职责范围。

公司能通过“一站式”中心向国家机关和其他组织提出申请为办理行政、许可和其他事项(服务)。

国家机关和其他组织为法人和个体经营者办理的行政事项统一的清单由政府批准的(2012年2月17日的第156号白俄罗斯共和国部长会议决议):

国家机关和其他组织办理的行政事项清单所由2010年4月26日的第200号白俄罗斯共和国总统令批准的:

Administrative, permitting procedures and other procedures (services) on the basis of appeals from business entities registered in the territory of this industrial park "Great Stone" are carried out by the administration of the park or state bodies and other organizations in accordance with their competence. By means of the “One station” companies can appeal to state bodies and other organizations Administrative, permitting procedures and other procedures (services).

The unified list of administrative procedures carried out by public authorities and other organizations in relation to legal entities and individual entrepreneurs, approved by the Government (Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus of February 17, 2012 No. 156 ):

List of administrative procedures carried out by state bodies and other organizations on the applications of citizens, approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus of April 26, 2010 No. 200:

Administrativ-, Genehmigungs- und andere Verfahren (Dienstleistungen) für die Ersuchen von Wirtschaftssubjekten, die auf dem Territorium des Industrieparks “Großer Stein" registriert sind, werden von der Administration des Parks oder staatlichen Behörden, anderen Organisationen, deren Zuständigkeit die Durchführung von administrativen und anderen Verfahren umfasst. Durch "Eine Station" können Unternehmen staatliche Behörden und andere Organisationen für Administrativ-, Genehmigungs- und andere Verfahren (Dienstleistungen) kontaktieren.

Die einheitliche Liste der Administrativverfahren, die von staatlichen Behörden und anderen Organisationen in Bezug auf juristische Personen und Einzelunternehmer durchgeführt werden, wurde von der Regierung genehmigt (Beschluss des Ministerrates der Republik Belarus vom 17. Februar 2012 № 156):

Die Liste der Administrativverfahren, die von staatlichen Behörden und anderen Organisationen nach Anmeldung der Bürger durchgeführt werden, wurde durch Dekret des Präsidenten der Republik Belarus vom 26. April 2010 Nr. 200 genehmigt: