Одна станция
Адна станцыя
“一站式”
One Station
„Eine Station“

“Одна станция” – место, где запросы компаний индустриального парка “Великий камень” получают оперативное и качественное рассмотрение.
В “одну станцию” могут обращаться резиденты, инвесторы, участники строительства объектов индустриального парка “Великий камень” и другие компании, работающие в парке, в целях:

 • осуществления административных, разрешительных и иных процедур (услуг), входящих в компетенцию администрации парка, государственных органов и организаций;
 • разрешения проблемных вопросов деятельности в парке;
 • получения консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности, привлечения иностранной рабочей силы.

“Адна станцыя” - месца, дзе запыты кампаній індустрыяльнага парку “Вялікі камень” атрымліваюць аператыўнае і якаснае разгляд.

У “адну станцыю” могуць звяртацца рэзідэнты, інвестары, удзельнікі будаўніцтва аб'ектаў індустрыяльнага парку “Вялікі камень” і іншыя кампаніі, якія працуюць у парку, у мэтах:

• ажыццяўлення адміністрацыйных, дазваленчых і іншых працэдур (паслуг), якія ўваходзяць у кампетэнцыю адміністрацыі парку, дзяржаўных органаў і арганізацый;

• вырашэння праблемных пытанняў дзейнасці ў парку;

• атрымання кансультацый па пытаннях вядзення прадпрымальніцкай дзейнасці, прыцягнення замежнай працоўнай сілы.

“一站式”是“巨石”中白工业园企业的查询取得高效及高质量的审议的地方。

“巨石”中白工业园居民企业、投资者、园区项目建设参加者、在园区内工作的其他企业可以向“一站式”查询为:

 • 办理属于园区管委会、国家机关和组织的职责范围内的行政行政、许可和其他事项(服务);
 • 解决与园区活动有关的问题;
 • 得到在企业经营,吸引外国劳动力问题上质疑。

"One station" is a place where appeals from the companies of the Industrial Park "Great Stone" are considered promptly and properly.
Residents, investors, participants in the construction of the facilities of the industrial park "Great Stone" and other companies operating in the park can contact the "one station" in order to:

 • implement administrative, permitting procedures and other procedures (services) within the competence of administration of the park, state authorities and other organizations
 • settle problematic issues related to operation in the park
 • obtain consultation on business activities issues, intake foreign labour power.

"Eine Station" – der Ort, an dem die Anfragen der Unternehmen des Industrieparks "Großer Stein" eine schnelle und qualitative Betrachtung erhalten.
Ansässige Unternehmen, Investoren, Teilnehmer des Objektebaus des Industrieparks "Großer Stein" und andere im Park tätige Unternehmen können sich um «Eine Station» ersuchen für:

 • Durchführung von administrativen und anderen Verfahren (Dienstleistungen), die in die Zuständigkeit der Park-Administration, staatlicher Behörden und Organisationen;
 • Lösung problematischer Probleme bei Tätigkeiten im Park;
 • Beratung in Fragen der Geschäftstätigkeit, Anlockung ausländischer Arbeitskräfte.