Полезная информация
Карысная інфармацыя
有用信息
Useful information
Nützliche Information

Об установленных особенностях осуществления административных (иных) процедур и сроке действия отдельных документов

Аб устаноўленых асаблівасцях ажыццяўлення адміністрацыйных (іншых) працэдур і тэрмін дзеяння асобных дакументаў

关于延长并缩短公民的自隔离期

On the established specificities of the implementation of administrative (other) procedures and the validity period of certain documents

Über die festgelegten Besonderheiten der Umsetzung von administrativen (anderen) Verfahren und der Gültigkeitsdauer einzelner Dokumente

Администрация парка доводит до сведения о принятых Правительством решениях, устанавливающих особенности осуществления административных (иных) процедур и срок действия отдельных документов.

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2020 г. № 299, которым продлен срок действия документов, определенных этим постановлением. Данное постановление принято во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 2020 г. № 172 «О продлении срока действия документов».

Выданные физическим и юридическим лицам справки и документы, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, останутся действительны еще три месяца.

В перечни административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан и в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на три месяца, вошли 202 и 167 процедур соответственно. Среди них:

выдача и продление специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике иностранному гражданину или лицу без гражданства;

выдача и продление срока действия выдаваемых юридическим лицам разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы в Беларусь и другие.

Продление срока действия справок, других документов и решений, указанных в постановлении, не препятствует гражданам, юридическим лицам обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.

С полным текстом постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2020 г. № 299 «О документах, срок действия по которым продлевается» можно ознакомиться по ссылке

 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2020 г. № 305, в соответствии с которым с 25 мая 2020 года и до особого решения Правительства не требуется личное обращение заявителя:

за согласованием наименований коммерческих и некоммерческих организаций;

при представлении документов для получения информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также получения указанной информации.

С полным текстом постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 305 «О мерах по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» можно ознакомиться по ссылке.

 

Администрация индустриального парка «Великий камень» напоминает:

через электронный ресурс «одной станции» - onestation.by компании могут, без личного присутствия, обращаться за осуществляемыми администрацией парка, государственными органами  (организациями) административными процедурами (услугами), получением консультаций и иных разъяснений.

Адміністрацыя парку даводзіць да ведама аб прынятых Урадам рашэннях, якія ўстанаўліваюць асаблівасці ажыццяўлення адміністрацыйных (іншых) працэдур і тэрмін дзеяння асобных дакументаў.

1. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 20 мая 2020 г. № 299, якім прадоўжаны тэрмін дзеяння дакументаў, вызначаных гэтай пастановай. Гэта пастанова прынята ў мэтах выканання Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 мая 2020 г. № 172 "Аб прадаўжэнні тэрміну дзеяння дакументаў».

Выдадзеныя фізічным і юрыдычным асобам даведкі і дакументы, тэрмін дзеяння якіх заканчваецца ў перыяд з 30 красавіка па 31 ліпеня 2020 года, застануцца сапраўдныя яшчэ тры месяцы.

У пералікі адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца па заявах грамадзян і ў адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, тэрмін дзеяння выдадзеных даведак або іншых дакументаў па якім працягваецца на тры месяцы, увайшлі 202 і 167 працэдур адпаведна. Сярод іх:

выдача і падаўжэнне спецыяльнага дазволу на права займацца працоўнай дзейнасцю ў рэспубліцы замежнаму грамадзяніну ці асобе без грамадзянства;

выдача і падаўжэнне тэрміну дзеяння выдаюцца юрыдычным асобам дазволаў на права прыцягнення замежнай працоўнай сілы ў Беларусь і іншыя.

Падаўжэнне тэрміну дзеяння даведак, іншых дакументаў і рашэнняў, указаных у пастанове, не замінае грамадзянам, юрыдычным асобам звярнуцца ва ўпаўнаважаныя органы за ажыццяўленнем адміністрацыйнай працэдуры, для выдачы дакументаў і прыняцця іншых рашэнняў ва ўстаноўленым парадку.

З поўным тэкстам пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 20 мая 2020 г. № 299 "Аб дакументах, тэрмін дзеяння па якіх падаўжаецца» можна азнаёміцца ​​па спасылцы.

 

2. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 мая 2020 г. № 305, у адпаведнасці з якім з 25 траўня 2020 года і да асобага рашэння Урада не патрабуецца асабісты зварот заяўніка:

па ўзгадненне назваў камерцыйных і некамерцыйных арганізацый;

пры прадстаўленні дакументаў для атрымання інфармацыі з Адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама атрымання названай інфармацыі.

З поўным тэкстам пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25 мая 2020 г. № 305 "Аб мерах па прадухіленню распаўсюджвання інфекцыі, выкліканай коронавирусом COVID-19» можна азнаёміцца ​​па спасылцы.

 

Адміністрацыя індустрыяльнага парку «Вялікі камень» нагадвае:

праз электронны рэсурс «адной станцыі» - onestation.by кампаніі могуць, без асабістай прысутнасці, звяртацца за якія ён ажыццяўляе адміністрацыя парку, дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі) адміністрацыйнымі працэдурамі (паслугамі), атрыманнем кансультацый і іншых тлумачэнняў.

园区管委会报知关于政府通过的规定办理行政(其他)手续特点和有些文件有效期的决定。

1。自2020年5月20日第299号白俄罗斯共和国部长会议的命令延长由该命令规定的文件有效期。该命令通过为了执行自2020年5月19日第172号白俄罗斯共和国总统令 “关于延长文件有效期”。

给自然人和法人放发的有在从2020年4月30日到7月31日的期间内到期的有效期证明书和文件仍然3个月有效

根据公民的申请和对法人、个体经营户办理的行政手续的清单分别包括202和167个手续 (在其框架内发放的证明书和文件有效期延长3 个月)。其中:

给外国公民或无国籍人发放并延长在共和国境内从事劳动活动权利的特别许可证;

颁发和延长给法人颁发的到白俄罗斯吸引外国劳动力权利许可有效期等。

延长命令指定的给法人颁发的证明书、其他文件和决议有效期不碍公民和法人向授权机构按照规定程序申请办理行政手续,发放文件和做出其他决定。

您可以点击链接以查阅自2020年5月20日第299号白俄罗斯共和国部长会议的命令“关于延长文件有效期”的全文。

 

2。 根据自2020年5月22日第305号白俄罗斯共和国部长会议的命令从2020年5月25日无需亲自申请下列的手续(服务):

商业组织和非商业组织名称的审批;

提供文件以从法人和私营企业国家统一注册中收到信息并收到上述信息。

您可以点击链接以查阅自2020年5月25日第305号白俄罗斯共和国部长会议的命令“关于预防由COVID-19新型冠状病毒引起的感染传播的措施”的全文

 

巨石中白工业园管委会提醒

通过“一站式”中心电子系统onestation.by公司可以无亲自申请由园区管委会、国家机构(组织)办理的行政手续(服务)、获取咨询和其他说明。

The park administration informs about the decisions taken by the Government, establishing the specificities of the implementation of administrative (other) procedures and the validity period of certain documents.

1. Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 299 dated May 20, 2020, which extended the validity period of documents defined by this resolution. This resolution was adopted pursuant to the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 172 dated May 19, 2020 "On the extension of the validity period of documents".

The certificates and documents issued to individuals and legal entities, that expire between April 30 and July 31, 2020, will remain valid for another three months.

The lists of administrative procedures performed on applications of citizens and in relation to legal entities and individual entrepreneurs, the validity period of issued certificates or other documents for which is extended for three months, included 202 and 167 procedures, respectively. Among them:

issuance and extension of a special permit for the right to engage in labor activities in the republic to a foreign citizen or a stateless person;

issuance and extension of permits for the right of recruitment of foreign labor to Belarus to legal entities, and others.

The extension of certificates, other documents and decisions specified in the resolution does not preclude citizens and legal entities from applying to the authorized bodies for the implementation of the administrative procedure, for issuing documents and adopting other decisions according to the established procedure.

The full text of the Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 299 dated May 20, 2020 “On documents, the validity period of which is being extended” can be found here.

2. Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 305 dated May 22, 2020, according to which from May 25, 2020 and until the special decision of the Government, the applicant’s personal presence is not required:

for approval of names of commercial and non-commercial organizations;

provision of documents to receive information from the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs and provision of information mentioned above.

The full text of the Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 305 dated May 25, 2020 “On measures for prevention of the spread of infection caused by the coronavirus COVID-19” can be found here.

 

The Administration of the China-Belarus industrial park "Great Stone" reminds:

through the electronic resource of the “One station” - onestation.by companies can, without a personal presence, apply for administrative procedures (services) carried out by the park administration, state bodies (organizations), and obtain advice and other clarifications.

Administration des Parks informiert über die von der Regierung getroffenen Entscheidungen, die die Besonderheiten der Umsetzung der administrativen (anderen) Verfahren und die Gültigkeitsdauer der einzelnen Dokumente festlegen.

  1. Beschluß des Ministerrates der Republik Belarus vom 20. Mai 2020 № 299, die die Gültigkeitsdauer der durch diesen Beschluß definierten Dokumente verlängert.

Dieser Beschluß wurde gemäß dem Dekret des Präsidenten der Republik Belarus vom 19. Mai 2020 № 172 "Über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer von Dokumenten" akzeptiert.

Die an natürliche und juristische Personen ausgestellten Bescheinigungen und Dokumente, deren Gültigkeitsdauer zwischen vom 30. April bis 31. Juli 2020 abläuft, bleiben weitere drei Monate gültig.

Die Liste die nach den Aussagen der Bürger und in Bezug auf juristische Personen und Einzelunternehmer durchgeführten administrativen Verfahren, deren Gültigkeitsdauer für ausgestellte Bescheinigungen oder andere Dokumente um drei Monate verlängert werden, umfasste 202 und 167 Verfahren. Darunter:

Erteilung und Verlängerung einer Sondergenehmigung für das Recht auf Beschäftigung in der Republik an einen ausländischen Staatsbürger oder eine Staatenlose Person;

Erteilung und Verlängerung der Gültigkeitsdauer der von juristischen Personen erteilten Genehmigungen für das Recht, ausländische Arbeitskräfte nach Belarus zu locken und andere.

Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Bescheinigungen, anderer Dokumente und Entscheidungen, die in der Beschluß angegeben sind, verhindert nicht, dass Bürger, juristische Personen an die zuständigen Behörden für die Durchführung des administrativen Verfahrens, für die Ausgabe von Dokumenten und andere Entscheidungen in der vorgeschriebenen Weise zu treffen.

Den vollständigen Wortlaut des Beschlußes des Ministerrates der Republik Belarus vom 20. Mai 2020 № 299 «Über die Dokumente, deren Gültigkeitsdauer verlängert wird» finden Sie unter dem Link.

 

2. Beschluß des Ministerrates der Republik Belarus vom 22. Mai 2020 № 305, wonach ab dem 25. Mai 2020 und bis die Regierung eine besondere Entscheidung trifft, ist die persönliche Berufung des Antragstellers nicht erforderlich:

für Abstimmung der Namen von kommerziellen und nichtkommerziellen Organisationen;

bei der Vorlage von Dokumenten, um Informationen aus dem staatlichen Einheitsregister der juristischen Personen und Einzelunternehmer sowie beim Erhalt der angegebenen Informationen.

Den vollständigen Wortlaut des Beschlußes des Ministerrates der Republik Belarus vom 22. Mai 2020 № 305 «Über Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung einer durch das Coronavirus COVID-19 verursachten Infektion» finden Sie unter dem Link.

 

Administration des Industrieparks «Großer Stein» erinnert:

durch die elektronische Ressource "eine Station" - onestation.by können Unternehmen ohne persönliche Anwesenheit administrativen Verfahren (Dienstleistungen), Ratschläge und andere Erläuterungen beantragen, die von der Administration des Industrieparks, staatlichen Behörden (Organisationen) durchgeführt werden.