Полезная информация
Карысная інфармацыя
有用信息
Useful information
Nützliche Information

О продлении (сокращении) сроков пребывания граждан в самоизоляции

Аб прадаўжэнні (скарачэнні) тэрмінаў знаходжання грамадзян у самаізаляцыі

关于延长并缩短公民的自隔离期

On the extension (reduction) of the period of a self-isolation for citizens

Über die Verlängerung (Verkürzung) der Aufenthaltsfristen der Bürger in der Selbst-Isolierung

Министерство здравоохранения Республики Беларусь постановлением № 49 от 8 мая 2020 года установило порядок продления или сокращения сроков самоизоляции.

Лица, прибывшие из-за границы, могут рассчитывать на сокращение сроков самоизоляции. Это возможно, если человек прибыл в Беларусь для оказания медицинской помощи, а также по ходатайству организации, находящейся на территории страны (далее – компания-резидент), в отношении иностранных специалистов, которые приехали для выполнения работ (оказания услуг) в рамках заключенных с ними договоров.

Ходатайства о сокращении сроков самоизоляции иностранных специалистов, направляется в территориальную организацию здравоохранения компанией-резидентом не позднее, чем за пять рабочих дней до их прибытия.

Ходатайство должно содержать следующие сведения:

 •  список иностранных специалистов с указанием их фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется);
 • цель приезда в Республику Беларусь иностранных специалистов;      
 • предполагаемая дата въезда иностранных специалистов на территорию Республики Беларусь;
 •  место пересечения Государственной границы Республики Беларусь;
 • способ прибытия на территорию Республики Беларусь; срок, в течение которого иностранный специалист находился в самоизоляции за пределами Республики Беларусь;
 •  место проживания иностранных специалистов на территории Республики Беларусь.

 Решение о сокращении сроков пребывания в самоизоляции иностранных специалистов принимается территориальной организацией здравоохранения в течение четырех рабочих дней после получения ходатайства по согласованию с территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор и направляется в компанию-резидент.

Постановление вступило в силу 13 мая 2020 г.

Полный текст постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь   http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035351&p1=1&p5=0

 

Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь пастановай № 49 ад 8 мая 2020 года ўстанавіла парадак падаўжэння або скарачэння тэрмінаў самаізаляцыі.

Асобы, якія прыбылі з-за мяжы, могуць разлічваць на скарачэнне тэрмінаў самаізаляцыі. Гэта магчыма, калі чалавек прыбыў у Беларусь для аказання медыцынскай дапамогі, а таксама па хадайніцтве арганізацыі, якая знаходзіцца на тэрыторыі краіны (далей - кампанія-рэзідэнт), у адносінах да замежных спецыялістаў, якія прыехалі для выканання работ (аказання паслуг) у межах заключаных з імі дамоваў.

Хадайніцтвы аб скарачэнні тэрмінаў самаізаляцыі замежных спецыялістаў, накіроўваецца ў тэрытарыяльную арганізацыю аховы здароўя кампаніяй-рэзідэнтам не пазней, чым за пяць рабочых дзён да іх прыбыцця.

Хадайніцтва павінна змяшчаць наступныя звесткі:

спіс замежных спецыялістаў з указаннем іх прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку (калі такое маецца);
мэта прыезду ў Рэспубліку Беларусь замежных спецыялістаў;
меркаваная дата ўезду замежных спецыялістаў на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь;
месца перасячэння Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь;
спосаб прыбыцця на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь; тэрмін, на працягу якога замежны спецыяліст знаходзіўся ў самаізаляцыі за межамі Рэспублікі Беларусь;
месца пражывання замежных спецыялістаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
Рашэнне аб скарачэнні тэрмінаў знаходжання ў самаізаляцыі замежных спецыялістаў прымаецца тэрытарыяльнай арганізацыяй аховы здароўя на працягу чатырох працоўных дзён пасля атрымання хадайніцтва па ўзгадненні з тэрытарыяльнымі органамі і ўстановамі, якія ажыццяўляюць дзяржаўны санітарны нагляд і накіроўваецца ў кампанію-рэзідэнт.

Пастанова ўступіла ў сілу 13 мая 2020 г.

Поўны тэкст пастановы Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь  http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035351&p1=1&p5=0

白俄罗斯卫生部由自2020年5月8日第49号命令指定了延长并缩短自隔离期的程序

来自国外的人可以指望缩短自隔离期。如果有人到达白俄罗斯以予以医疗救护,而且如果位于国内的组织 (下面提到为入园企业)提出关于根据与他们签订的合同框架内来从事工作(提供服务)的外国专家的请求。

入园企业应该不晚于外国专家来白俄罗斯之日前五个工作日向地方卫生组织提出关于缩短他们自隔离期的要求

要求该包括下列的信息:

 • 外国专家的名单,包括他们的姓名;
 • 外国专家赴白俄罗斯共和国访问的目的;     
 • 外国专家抵达白俄罗斯的预定日期;
 • 白俄罗斯共和国边界过境点;
 • 到达白俄罗斯共和国的方法;外国专家在白俄罗斯共和国境外处于自隔离的期间;
 • 外国专家在白俄罗斯的住所。

地方卫生组织在收到要求之日起四个工作日期内根据与进行国家卫生监督地方机构和组织的协定做出关于缩短外国专家自隔离期的决定并发送给入园企业。

命令2020年5月13日生效。

白俄罗斯卫生部命令的全文http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035351&p1=1&p5=0

 

The Ministry of Health of the Republic of Belarus established the procedure for extending or reducing the term of self-isolation by Resolution No. 49 of May 8, 2020.

Persons who have arrived from abroad can count on reducing the period of self-isolation. This is possible if a person has arrived in Belarus to provide medical care, as well as at the request of an organization located in the country regarding foreign specialists who have come to perform work (provide services) within the framework of contracts concluded with them.

Requests to reduce the period of self-isolation of foreign specialists are sent to the territorial health organization by the resident company no later than five working days before their arrival.

The request must contain the following information:

 • a list of foreign specialists including their last name, first name, patronymic (if any);
 • the purpose of arrival of foreign specialists to the Republic of Belarus;
 • the estimated date of entry of foreign specialists into the the Republic of Belarus;
 • Republic of Belarus state border crossing point;
 • The means of arrival to the the Republic of Belarus; the period during which the foreign specialist was in self-isolation outside the Republic of Belarus;
 • the place of residence of foreign specialists in the territory of the Republic of Belarus.

 The decision to reduce the period of a stay in self-isolation is made within four working days after receiving the request in agreement with the territorial authorities and institutions that carry out state sanitary supervision and is sent to the resident company.

The Resolution entered into force on May 13, 2020.

Full text of the Resolution of the Ministry of Health of the Republic of Belarus  http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035351&p1=1&p5=0

 

Das Gesundheitsministerium der Republik Belarus hat mit Bestimmung № 49 vom 8. Mai 2020 das Verfahren zur Verlängerung oder Verkürzung der Selbstisolation festgelegt.

Personen, die aus dem Ausland kommen, können mit einer Verkürzung der Selbst-Isolationfrist rechnen. Dies ist möglich, wenn eine Person nach Belarus gekommen ist, um medizinische Versorgung zu leisten, sowie auf Antrag einer im Land ansässigen Organisation (im Folgenden als ansässiges Unternehmen bezeichnet), in Bezug auf ausländische Spezialisten, die um Arbeiten (Dienstleistungen) kammen im Rahmen mit ihnen geschlossenen Verträge.
Anträge auf Verkürzung der Selbst-Isolationfristen der ausländischen Spezialisten werden von einem ansässigen Unternehmen spätestens fünf Werktage vor ihrer Ankunft an die territoriale Gesundheitsorganisation gesendet.
Der Antrag muss folgende Informationen enthalten:

 • Liste der ausländischen Spezialisten mit Angabe Ihres Familiennamens, eigenen Vornamens, Vatersnamen (falls vorhanden);
 • Zweck der Ankunft der ausländischen Spezialisten in der Republik Belarus;
 • voraussichtliches Datum der Einreise ausländischer Spezialisten auf das Territorium der Republik Belarus;
 • Punkt des Überschreitens der Staatsgrenze der Republik Belarus;
 • Weise der Ankunft auf das Territorium der Republik Belarus;
 • Frist, in der sich der ausländische Spezialist außerhalb der Republik Belarus in Selbst-Isolation befand;
 • Wohnort der ausländischen Spezialisten auf dem Territorium der Republik Belarus.

Beschluß über Aufenthaltsfristverkürzung in der Selbst-Isolierung ausländischer Spezialisten wird von der territorialen Gesundheitsorganisation innerhalb von vier Werktagen nach Eingang des Antrags in Absprache mit den territorialen Behörden und Institutionen, die die Staatliche Hygieneaufsicht ausüben, und an das ansässige Unternehmen weitergeleitet.
Die Bestimmung trat am 13. Mai 2020 in Kraft.
Volltext der Bestimmung des Gesundheitsministeriums der Republik Belarus
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035351&p1=1&p5=0