Полезная информация
Карысная інфармацыя
有用信息
Useful information
Nützliche Information

О продлении на шесть месяцев срока действия некоторых справок, документов и решений

Аб падаўжэнні на шэсць месяцаў тэрміну дзеяння некаторых даведак, дакументаў і рашэнняў

关于有的证书、文件和决定的有效期间延长六个月

On a six-month extension of the validity period of some certificates, documents and decisions

Über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der einige Bescheinigungen, Dokumente und Entscheidungen um sechs Monate

Администрация парка информирует о продлении на шесть месяцев срока действия некоторых справок, документов и решений.

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 ноября 2020г. «О продлении срока действия документов» Правительством установлены:

перечни административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, а также в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на шесть месяцев, если срок действия таких справок и других документов истек (истекает) с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г. включительно;

перечень документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иных решений, срок действия которых продлевается на шесть месяцев, если срок действия таких документов, иных решений истек (истекает) с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г. включительно.

В перечни административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан и в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на шесть месяцев, вошли 190 и 161 процедура соответственно, в том числе:

выдача и продление специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства;

выдача и продление срока действия выдаваемых юридическим лицам разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы в Республику Беларусь и другие.

Продление срока действия справок, других документов и решений не препятствует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.

Администрация индустриального парка «Великий камень» напоминает:

через электронный ресурс «одной станции» - onestation.by компании могут без личного присутствия обращаться за осуществляемыми администрацией парка, государственными органами  (организациями) административными процедурами (услугами), получением консультаций и иных разъяснений.

Адміністрацыя парку інфармуе аб падаўжэнні на шэсць месяцаў тэрміну дзеяння некаторых даведак, дакументаў і рашэнняў.

На падставе Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 лістапада 2020г. «Аб прадаўжэнні тэрміну дзеяння дакументаў» Урадам ўстаноўлены:

пералікі адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца па заявах грамадзян, а таксама ў дачыненні да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, тэрмін дзеяння выдадзеных даведак або іншых дакументаў па якім працягваецца на шэсць месяцаў, калі тэрмін дзеяння такіх даведак і іншых дакументаў мінуў (мінае) з 10 лістапада 2020 г. па 10 мая 2021 г. уключна;

пералік дакументаў, выдадзеных фізічным і юрыдычным асобам, індывідуальным прадпрымальнікам, іншых рашэнняў, тэрмін дзеяння якіх падаўжаецца на шэсць месяцаў, калі тэрмін дзеяння такіх дакументаў, іншых рашэнняў мінуў (мінае) з 10 лістапада 2020 г. па 10 мая 2021 г. уключна.

У пералікі адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца па заявах грамадзян і ў адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, тэрмін дзеяння выдадзеных даведак або іншых дакументаў па якім працягваецца на шэсць месяцаў, ўвайшлі 190 і 161 працэдура адпаведна, у тым ліку:

выдача і падаўжэнне спецыяльнага дазволу на права займацца працоўнай дзейнасцю ў Рэспубліцы Беларусь замежнаму грамадзяніну ці асобе без грамадзянства;

выдача і падаўжэнне тэрміну дзеяння выдаюцца юрыдычным асобам дазволаў на права прыцягнення замежнай працоўнай сілы ў Рэспубліку Беларусь і іншыя.

Падаўжэнне тэрміну дзеяння даведак, іншых дакументаў і рашэнняў не перашкаджае грамадзянам, юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам звярнуцца ва ўпаўнаважаныя органы за ажыццяўленнем адміністрацыйнай працэдуры, для выдачы дакументаў і прыняцця іншых рашэнняў ва ўстаноўленым парадку.

Адміністрацыя індустрыяльнага парку «Вялікі камень» нагадвае:

праз электронны рэсурс «адной станцыі» - onestation.by кампаніі могуць без асабістай прысутнасці звяртацца за якія ён ажыццяўляе адміністрацыя парку, дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі) адміністрацыйнымі працэдурамі (паслугамі), атрыманнем кансультацый і іншых тлумачэнняў.

园区管委会通知有的证书、文件和决定的有效期间延长六个月。

根据白俄罗斯共和国总统自2020年11月25日“关于延长文件有效期间” 政府规定

按照公民申请办理的而且对于法人和个体经营户的行政手续清单由于其结果发放的证书和其他文件有效期间延长六个月,如果这样的证书和其他文件从2020年11月10日到2021年5月10日为止失效;

向自然人和法人、个体经营户发放的文件清单、其他决定,其有效期间延长六个月,如果这样的文件和其他决定从2020年11月10日到2021年5月10日为止失效。

根据公民的申请和对法人、个体经营户办理的行政手续的清单分别包括190和161个手续 (在其框架内发放的证明书和文件有效期延长6 个月)。其中:

给外国公民或无国籍人发放并延长在共和国境内从事劳动活动权利的特别许可证;

颁发和延长给法人颁发的到白俄罗斯吸引外国劳动力权利许可有效期等。

延长命令指定的给法人颁发的证明书、其他文件和决议有效期不碍公民和法人向授权机构按照规定程序申请办理行政手续,发放文件和做出其他决定。

巨石中白工业园管委会提醒

通过“一站式”中心电子系统onestation.by公司可以无亲自申请由园区管委会、国家机构(组织)办理的行政手续(服务)、获取咨询和其他说明。

The park administration informs about a six-month extension of the validity period of some certificates, documents and decisions.

Based on the Decree of the President of the Republic of Belarus dated November 25, 2020 "On the extension of the validity period of documents", the Government established:

lists of administrative procedures carried out upon the applications of citizens, as well as in relation to legal entities and individual entrepreneurs, the validity of issued certificates or other documents for which is extended by six months, if the validity of such certificates and other documents has expired (expires) from November 10, 2020 through May 10, 2021;

a list of documents issued to individuals and legal entities, individual entrepreneurs, other decisions, the validity of which is extended by six months, if the validity of such documents, other decisions has expired (expires) from November 10, 2020 through May 10, 2021.

The lists of administrative procedures performed on applications of citizens and in relation to legal entities and individual entrepreneurs, the validity period of issued certificates or other documents for which is extended for six months, included 190 and 161 procedures, respectively. Among them:

issuance and extension of a special permit for the right to engage in labor activities in the republic to a foreign citizen or a stateless person;

issuance and extension of permits for the right of recruitment of foreign labor to Belarus to legal entities, and others.

The extension of certificates, other documents and decisions specified in the resolution does not preclude citizens and legal entities from applying to the authorized bodies for the implementation of the administrative procedure, for issuing documents and adopting other decisions according to the established procedure.

The Administration of the China-Belarus industrial park "Great Stone" reminds:

through the electronic resource of the “One station” - onestation.by companies can, without a personal presence, apply for administrative procedures (services) carried out by the park administration, state bodies (organizations), and obtain advice and other clarifications.

Administration des Parks informiert über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der einige Bescheinigungen, Dokumente und Entscheidungen um sechs Monate.

Gemäß des Beschlußes des Präsidenten der Republik Belarus vom 25. November 2020 «Über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer den Dokumente» wurde der Regierung der Republik Belarus  bestimmt :

Die Liste die nach den Aussagen der Bürger und in Bezug auf juristische Personen und Einzelunternehmer durchgeführten administrativen Verfahren, deren Gültigkeitsdauer für ausgestellte Bescheinigungen oder andere Dokumente um sechs Monate verlängert werden, wenn die Gültigkeitsdauer den Bescheinigungen oder andere Dokumente zwischen vom 10. November bis 10. Mai 2021 einschließlich abläuft;

Die Liste der einzelne und juristische Personen und Einzelunternehmer ausgegebenen Dokumente, deren Gültigkeitsdauer um sechs Monate verlängert werden, wenn die Gültigkeitsdauer den Dokumente oder andere Entscheidungen zwischen vom 10. November bis 10. Mai 2021 einschließlich abläuft;

Die Liste die nach den Aussagen der Bürger und in Bezug auf juristische Personen und Einzelunternehmer durchgeführten administrativen Verfahren, deren Gültigkeitsdauer für ausgestellte Bescheinigungen oder andere Dokumente um sechs Monate verlängert werden, umfasste 190 und 161 Verfahren. Darunter:

Erteilung und Verlängerung einer Sondergenehmigung für das Recht auf Beschäftigung in der Republik an einen ausländischen Staatsbürger oder eine Staatenlose Person;

Erteilung und Verlängerung der Gültigkeitsdauer der von juristischen Personen erteilten Genehmigungen für das Recht, ausländische Arbeitskräfte nach Belarus zu locken und andere.

Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Bescheinigungen, anderer Dokumente und Entscheidungen, die in der Beschluß angegeben sind, verhindert nicht, dass Bürger, juristische Personen an die zuständigen Behörden für die Durchführung des administrativen Verfahrens, für die Ausgabe von Dokumente und andere Entscheidungen in der vorgeschriebenen Weise zu treffen.

Administration des Industrieparks «Großer Stein» erinnert:

durch die elektronische Ressource "eine Station" - onestation.by können Unternehmen ohne persönliche Anwesenheit administrativen Verfahren (Dienstleistungen), Ratschläge und andere Erläuterungen beantragen, die von der Administration des Industrieparks, staatlichen Behörden (Organisationen) durchgeführt werden.